Sihai network

What disease can jiejiecao treat? Efficacy and function of jiejiecao